Raw File
paper.txt
Paper Information

Title: Towards Better Caption Supervision for Object Detection
Authors: Changjian Chen, Jing Wu, Xiaohan Wang, Shouxing Xiang, Song-Hai Zhang, Qifeng Tang, Shixia Liu
Operation system: Windows 10
back to top