Revision 841c35169323cd833294798e58b9bf63fa4fa1de authored by Linus Torvalds on 11 February 2024, 20:18:13 UTC, committed by Linus Torvalds on 11 February 2024, 20:18:13 UTC
1 parent 2766f59
History
File Mode Size
asymmetric_keys
async_tx
842.c -rw-r--r-- 3.7 KB
Kconfig -rw-r--r-- 39.9 KB
Makefile -rw-r--r-- 8.2 KB
acompress.c -rw-r--r-- 6.1 KB
adiantum.c -rw-r--r-- 20.5 KB
aead.c -rw-r--r-- 8.8 KB
aegis-neon.h -rw-r--r-- 612 bytes
aegis.h -rw-r--r-- 2.5 KB
aegis128-core.c -rw-r--r-- 15.6 KB
aegis128-neon-inner.c -rw-r--r-- 8.4 KB
aegis128-neon.c -rw-r--r-- 1.6 KB
aes_generic.c -rw-r--r-- 57.6 KB
aes_ti.c -rw-r--r-- 2.0 KB
af_alg.c -rw-r--r-- 28.8 KB
ahash.c -rw-r--r-- 18.2 KB
akcipher.c -rw-r--r-- 8.0 KB
algapi.c -rw-r--r-- 24.6 KB
algboss.c -rw-r--r-- 5.3 KB
algif_aead.c -rw-r--r-- 15.4 KB
algif_hash.c -rw-r--r-- 9.6 KB
algif_rng.c -rw-r--r-- 8.4 KB
algif_skcipher.c -rw-r--r-- 10.7 KB
ansi_cprng.c -rw-r--r-- 10.8 KB
anubis.c -rw-r--r-- 27.8 KB
api.c -rw-r--r-- 15.8 KB
arc4.c -rw-r--r-- 2.0 KB
aria_generic.c -rw-r--r-- 7.5 KB
authenc.c -rw-r--r-- 12.6 KB
authencesn.c -rw-r--r-- 13.6 KB
blake2b_generic.c -rw-r--r-- 5.9 KB
blowfish_common.c -rw-r--r-- 15.5 KB
blowfish_generic.c -rw-r--r-- 3.1 KB
camellia_generic.c -rw-r--r-- 34.0 KB
cast5_generic.c -rw-r--r-- 20.4 KB
cast6_generic.c -rw-r--r-- 9.1 KB
cast_common.c -rw-r--r-- 12.9 KB
cbc.c -rw-r--r-- 4.2 KB
ccm.c -rw-r--r-- 23.1 KB
chacha20poly1305.c -rw-r--r-- 17.3 KB
chacha_generic.c -rw-r--r-- 3.9 KB
cipher.c -rw-r--r-- 3.2 KB
cmac.c -rw-r--r-- 7.2 KB
compress.c -rw-r--r-- 921 bytes
compress.h -rw-r--r-- 724 bytes
crc32_generic.c -rw-r--r-- 2.8 KB
crc32c_generic.c -rw-r--r-- 4.1 KB
crc64_rocksoft_generic.c -rw-r--r-- 1.9 KB
crct10dif_common.c -rw-r--r-- 3.6 KB
crct10dif_generic.c -rw-r--r-- 3.1 KB
cryptd.c -rw-r--r-- 29.2 KB
crypto_engine.c -rw-r--r-- 19.3 KB
crypto_null.c -rw-r--r-- 5.3 KB
crypto_user_base.c -rw-r--r-- 12.0 KB
crypto_user_stat.c -rw-r--r-- 4.0 KB
ctr.c -rw-r--r-- 9.5 KB
cts.c -rw-r--r-- 11.4 KB
curve25519-generic.c -rw-r--r-- 2.2 KB
deflate.c -rw-r--r-- 7.0 KB
des_generic.c -rw-r--r-- 3.3 KB
dh.c -rw-r--r-- 29.1 KB
dh_helper.c -rw-r--r-- 3.2 KB
drbg.c -rw-r--r-- 59.8 KB
ecb.c -rw-r--r-- 6.0 KB
ecc.c -rw-r--r-- 42.1 KB
ecc_curve_defs.h -rw-r--r-- 3.7 KB
ecdh.c -rw-r--r-- 5.7 KB
ecdh_helper.c -rw-r--r-- 2.0 KB
ecdsa.c -rw-r--r-- 9.2 KB
ecdsasignature.asn1 -rw-r--r-- 111 bytes
echainiv.c -rw-r--r-- 4.1 KB
ecrdsa.c -rw-r--r-- 8.4 KB
ecrdsa_defs.h -rw-r--r-- 7.2 KB
ecrdsa_params.asn1 -rw-r--r-- 142 bytes
ecrdsa_pub_key.asn1 -rw-r--r-- 57 bytes
essiv.c -rw-r--r-- 17.7 KB
fcrypt.c -rw-r--r-- 18.0 KB
fips.c -rw-r--r-- 2.1 KB
gcm.c -rw-r--r-- 29.7 KB
geniv.c -rw-r--r-- 3.8 KB
ghash-generic.c -rw-r--r-- 4.8 KB
hash.h -rw-r--r-- 1.2 KB
hash_info.c -rw-r--r-- 2.1 KB
hctr2.c -rw-r--r-- 16.6 KB
hmac.c -rw-r--r-- 6.6 KB
internal.h -rw-r--r-- 5.7 KB
jitterentropy-kcapi.c -rw-r--r-- 11.0 KB
jitterentropy-testing.c -rw-r--r-- 7.0 KB
jitterentropy.c -rw-r--r-- 26.1 KB
jitterentropy.h -rw-r--r-- 1.3 KB
kdf_sp800108.c -rw-r--r-- 3.7 KB
keywrap.c -rw-r--r-- 9.5 KB
khazad.c -rw-r--r-- 51.8 KB
kpp.c -rw-r--r-- 4.2 KB
lrw.c -rw-r--r-- 10.5 KB
lskcipher.c -rw-r--r-- 17.7 KB
lz4.c -rw-r--r-- 3.3 KB
lz4hc.c -rw-r--r-- 3.4 KB
lzo-rle.c -rw-r--r-- 3.4 KB
lzo.c -rw-r--r-- 3.3 KB
md4.c -rw-r--r-- 5.9 KB
md5.c -rw-r--r-- 7.4 KB
michael_mic.c -rw-r--r-- 3.4 KB
nhpoly1305.c -rw-r--r-- 7.8 KB
pcbc.c -rw-r--r-- 4.7 KB
pcrypt.c -rw-r--r-- 9.2 KB
poly1305_generic.c -rw-r--r-- 3.7 KB
polyval-generic.c -rw-r--r-- 6.6 KB
proc.c -rw-r--r-- 2.6 KB
ripemd.h -rw-r--r-- 655 bytes
rmd160.c -rw-r--r-- 12.4 KB
rng.c -rw-r--r-- 5.5 KB
rsa-pkcs1pad.c -rw-r--r-- 17.6 KB
rsa.c -rw-r--r-- 7.4 KB
rsa_helper.c -rw-r--r-- 4.0 KB
rsaprivkey.asn1 -rw-r--r-- 507 bytes
rsapubkey.asn1 -rw-r--r-- 273 bytes
scatterwalk.c -rw-r--r-- 2.0 KB
scompress.c -rw-r--r-- 6.8 KB
seed.c -rw-r--r-- 17.2 KB
seqiv.c -rw-r--r-- 4.5 KB
serpent_generic.c -rw-r--r-- 19.6 KB
sha1_generic.c -rw-r--r-- 2.3 KB
sha256_generic.c -rw-r--r-- 3.1 KB
sha3_generic.c -rw-r--r-- 8.0 KB
sha512_generic.c -rw-r--r-- 7.7 KB
shash.c -rw-r--r-- 11.5 KB
sig.c -rw-r--r-- 3.7 KB
simd.c -rw-r--r-- 13.5 KB
skcipher.c -rw-r--r-- 29.5 KB
skcipher.h -rw-r--r-- 741 bytes
sm2.c -rw-r--r-- 10.5 KB
sm2signature.asn1 -rw-r--r-- 113 bytes
sm3.c -rw-r--r-- 7.8 KB
sm3_generic.c -rw-r--r-- 2.1 KB
sm4.c -rw-r--r-- 5.6 KB
sm4_generic.c -rw-r--r-- 2.1 KB
streebog_generic.c -rw-r--r-- 57.6 KB
tcrypt.c -rw-r--r-- 74.4 KB
tcrypt.h -rw-r--r-- 3.1 KB
tea.c -rw-r--r-- 6.5 KB
testmgr.c -rw-r--r-- 151.6 KB
testmgr.h -rw-r--r-- 1.4 MB
twofish_common.c -rw-r--r-- 37.1 KB
twofish_generic.c -rw-r--r-- 5.5 KB
vmac.c -rw-r--r-- 18.8 KB
wp512.c -rw-r--r-- 59.7 KB
xcbc.c -rw-r--r-- 6.1 KB
xctr.c -rw-r--r-- 5.3 KB
xor.c -rw-r--r-- 3.8 KB
xts.c -rw-r--r-- 11.9 KB
xxhash_generic.c -rw-r--r-- 2.4 KB
zstd.c -rw-r--r-- 5.0 KB

back to top